Prawo upadłościowe i naprawcze – upadłość konsumencka, Jaworzno

człowiek trzymający młotek w dłoni

Prawo upadłościowe i naprawcze jest jedną z gałęzi prawa, która związana jest z dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli względem dłużników, którzy są niewypłacalni. Przepisy w prawie upadłościowym i naprawczym mają funkcję windykacyjną. Prawo to dotyczy przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Głównym celem postępowania jest częściowe lub całkowite pozbawienie majątku dłużnika na rzecz wierzycieli. Prawo upadłościowe koreluje z prawem cywilnym i handlowym. Niektóre przepisy prawne nawiązują do działalności cywilnej jednostki i aktywności podmiotów gospodarczych, a także regulują zależności między nimi. Ustawa określa zasady egzekwowania długów, skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.

Prawo upadłościowe i naprawcze zawiera:

 • warunki roszczeń wierzycieli wobec dłużnika będącego przedsiębiorcą,
 • warunki roszczeń wierzycieli wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • zakres postępowania w celu ogłoszenia upadłości,
 • warunki umarzania zadłużeń.

 

Postępowanie upadłościowe – zakres usług kancelarii

Postępowanie upadłościowe to zbiór zasad porządkujący dochodzenie roszczeń wierzycieli od jednostki lub podmiotu gospodarczego, który stał się niewypłacalny. W procesie dochodzeniowym najwyższym celem jest spełnienie wszystkich żądań wierzycieli przy jednoczesnym minimalizowaniu strat dłużnika.

W mojej kancelarii oferuję pomoc osobom i podmiotom gospodarczym, które stały się niewypłacalne lub którym grozi bankructwo. Pomagam wierzycielom, którzy chcą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jestem gotowy reprezentować Państwa interesy i dochodzić sprawiedliwego wyroku. Udzielam wszelkich porad prawnych związanych z zagadnieniami dotyczącymi prawa upadłościowego i naprawczego.

Zakres usług związanych z prowadzeniem spraw w postępowaniu upadłościowym, jakie oferuje moja kancelaria to:

 • doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, ocena szans firmy, co do możliwości ogłoszenia upadłości, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości),
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami przed ostatecznych ogłoszeniem upadłości,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie zobowiązań upadłego niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie wniosku o upadłość i złożenie go w sądzie,
 • reprezentowanie interesów Klienta w trakcie postępowania upadłościowego,
 • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli i innych dokumentów niezbędnych w toku postępowania,
 • i inne.

 

Upadłość konsumencka – Kancelaria Prawna Ulpian w Jaworznie

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na nowe życie bez zadłużenia. Postępowanie toczy się w odniesieniu do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a której sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Czas pandemii, okoliczności gospodarcze, a także źle ulokowane pieniądze to czynniki pogłębiające trudną sytuację finansową.

Zapraszam do współpracy osoby, które chcą poznać procedury związane z ogłoszeniem upadłości. W ramach porady prawnej wyjaśnię, w jaki sposób należy ogłosić upadłość oraz poinformuję, jak wygląda ścieżka postępowania procesowego. Na podstawie dokumentów przedstawię najlepsze rozwiązania i dopilnuję, aby proces przebiegł sprawnie. Oferuję również możliwość skorzystania z jednorazowej konsultacji lub dłuższej współpracy w ramach abonamentu.

Na podstawie zebranych dokumentów i opisu sytuacji finansowej oceniam, czy klient spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Działania prawne skupiają się na uregulowaniu powstałych zadłużeń przy zachowaniu niezbędnego minimum finansowego osoby zadłużonej.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, klient musi spełniać następujące warunki: musi posiadać status osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz jest niewypłacalny, czyli wysokość zobowiązań musi przekraczać możliwości finansowe, a opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące. Jeżeli warunki są spełnione przygotowuję wniosek wskazując wierzycieli oraz w uzasadnieniu podaję argumenty wskazujące, że zadłużenie nie jest spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony dłużnika.

 

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na nowe życie bez zadłużenia. Postępowanie toczy się w odniesieniu do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a której sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Czas pandemii, okoliczności gospodarcze, a także źle ulokowane pieniądze to czynniki pogłębiające trudną sytuację finansową. Zapraszam do współpracy osoby, które chcą poznać procedury związane z ogłoszeniem upadłości. W ramach porady prawnej wyjaśnię, w jaki sposób należy ogłosić upadłość oraz poinformuję, jak wygląda ścieżka postępowania procesowego. Na podstawie dokumentów przedstawię najlepsze dla Klienta rozwiązania i dopilnuję, aby proces przebiegł sprawnie. Mogą Państwo skorzystać również z jednorazowej konsultacji lub w ramach abonamentu rozpocząć dłuższą współpracę.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Na podstawie zebranych dokumentów i opisu sytuacji finansowej należy ocenić, czy klient spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Działania prawne skupiają się na uregulowaniu powstałych zadłużeń przy zachowaniu niezbędnego minimum finansowego osoby zadłużonej.

Warunki pozwalające ogłosić upadłość konsumencką:

 1. Jednostka musi mieć status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 2. Osoba, która chce ogłosić bankructwo jest niewypłacalna, czyli wysokość zobowiązań przekracza możliwości finansowe jednostki, a opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące.

 

W tym celu należy przygotować wniosek, w którym wskazuje się wierzycieli oraz argumenty wskazujące, że zadłużenie nie jest spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony dłużnika.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej